:: Начало  :: За нас  :: За контакти  :: Книга за гости  :: Галерия  :: Библиотека  :: Връзки     
  Библиотека   Виж още

Правилник за провеждане на състезания за ловци "Свети Хуберт" 

ЦЕЛИ
Целта на първенството "Свети Хуберт" за ловци с кучета, работещи със стойка, е популяризирането и демонстрирането на спортния дух на ловеца, което подчертава киноложките и техническите страни в практикуването на лова и визира квалификацията и ловната култура на ловците и отношението им към природата и лова.

УЧАСТИЕ
В това състезание могат да участват всички български ловци, заверили членски карти и ловни билети за съответната година.

Кучетата, допуснати в това състезание, трябва да имат ветеринарен паспорт с актуални ваксинации и обезпаразитявания.

За индивидуална титла - участва 1 (един) ловец с 1 (едно) куче;

За отборна титла - участват 2 (двама) ловци с 2 (две) кучета от 1 (едно) ловно-рибарско сдружение.

Състезателите трябва да са от ловно-рибарското сдружение, което представляват, и да участват с кучета, собственост на човек от същото ловно-рибарско сдружение.

Всяко ловно-рибарско сдружение участва само с един отбор, но може да има и една резерва.

Състезателите се разпределят в различни серии, които не могат да имат повече от 10 ловци.

Разпределението на състезателите в сериите, както и редът на туровете в състезанието се определят чрез жребий, който се провежда вечерта преди състезанието.

Двама състезатели от едно и също ЛРС не могат да участват в една и съща серия.

ЗАБРАНА ЗА УЧАСТИЕ

Не се допускат ловци, употребили алкохол преди или по време на състезанието.

Не се допускат ловци, употребяващи душащи, бодливи нашийници или малтретиращи по друг начин състезателните кучета.

Не се допускат разгонени или болни кучета.

Кучета, които вече са преминали един тур от състезанието, не могат да бъдат използвани от друг състезател в същото състезание.

ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

    1. При повикване за започване на състезанието, ловецът с кучето на повод се представя на журито.

    2. Казва състезателния си номер, името си, името на кучето, сдружението и ловната дружина, в която членува.

    3. При поискване от съдиите представя ловния си билет, членска карта, ветеринарен паспорт на кучето, както и пушката с патроните. Отговаря на зададените въпроси.

    4. След разрешение от журито ловецът започва работа, като сам избира посоката си на движение в терена.

    5. Ловецът с кучето си провежда тур с продължителност 15 минути.

    6. Видовете дивеч, на които ще работят кучетата, се обявяват предварително като главен и съпътстващ дивеч.

    7. По време на тура ловецът трябва да отстреля и намери два броя разрешен дивеч.


    8. Ловецът носи със себе си 4 (четири) броя патрони и може да зареди пушката си само с два от тях.

    9. Когато кучето застане на стойка, ловецът с вдигната ръка известява журито.

    10. Ловецът вдига сам дивеча или командва за това кучето.

    11. По всеки дивеч могат да се произведат не повече от два изстрела.

    12. След апорт на отстреляната птица ловецът я почиства от вътрешностите.

    13. Изкопава малка дупка в земята и заравя вътрешностите.

    14. Почистената птица се предава на журито за оглед.

    15. След отстрела на двата броя дивеч, или след привършване на патроните, ловецът и кучето продължават да работят в рамките на 15-те минути.

    16. В случай, че в рамките на 15 мин. кучето не намери дивеч, по преценка на журито времето на тура се удължава с 3 мин. Ако и тогава не бъде намерен дивеч, състезателят не се оценява.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ТУРА – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

В случай, че ловецът стреля по неразрешен вид дивеч.

В случай, че ловецът стреля по нелетящ дивеч.

В случай, че ловецът с действията си застрашава живота на другите участници, жури или зрители.

ОЦЕНЯВАНЕ

Максимален брой точки за ловец - 50 т.

Максимален брой точки за куче - 30 т.

За всеки отстрелян дивеч х10 т. - 20 т.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. На ловеца

А. ловна култура -15 т.

Оценявя се подходящата ловна екипировка (облекло - маскировъчно или сигнално ярко, екипировка - кука за почистване на дивеча, инструмент за закопаване на вътрешностите на дивеча в земята, вода за измиване или за кучето), отношение към кучето, към живия или мъртъв дивеч.

Б. сигурност и умение - 35 т.

Отчита се начинът, по който се държи оръжието от ловеца, когато е сам или в близост до други участници в състезанието.

Оценявя се начинът, по който ловецът подхожда в терена (вятър, слънце, особености на терена).

Оценява се начинът , по който ловецът преминава през препятствия (канавки, дерета, гъсти храсти).

Оценява се видът патрони и пушка, която използва ловецът.

Като пропуски се отчитат:
  - Когато оръжието се държи готово за стрелба, още повече с пръст на спусъка, без кучето да е на стойка.
  - Стрелба по дивеч, летящ по посока на други участници в състезанието или ниско пред кучето.
  - Стрелба от много далечна дистанция.
  - Отказ от търсене на явно ранен дивеч.
  - Разкъсване на дивеч с изстрел.
  - Изваждане на дивеча от храстите с помощта на пушката.

2. На кучето

А. за обучение - 15 т.

  - Отчита се изпълняване на подадени команди от ловеца (оставане на място, връщане при подаден сигнал и др.)
  - Апорт.

Б. за вродени качества - 15 т.

  - При претърсване на терена - бързина и стил за породата.
  - Обоняние - разстоянието, от което кучето е открило дивеча.
  - Протяжка (бавното придвижва не на кучето по посока на открития дивеч до окончателната стойка).
  - Твърдост на стойката.

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

С цел приравняване изискванията на журито в различните серии, съдиите се ръководят от следната таблица на точките при оценяването:


ЛОВЕЦ КУЧЕ
до 50 т. до 30 т.
Незадоволителен 0 - 10 0 - 4
Задоволителен 11 - 15 5 - 10
Добър 16 - 29 11 - 15
Много добър 30 - 40 16 - 25
Отличен 41 - 50 26 - 30


КЛАСИРАНЕ

Класирането на състезателите става на база събрани точки. Ако двама или повече състезатели имат еднакъв брой точки в борба за призовите места, то те се призовават на бараж.

Когато завърши състезанието, съдиите правят кратък анализ на представянето на състезателите и обявяват резултатите.

ЖУРИ

Всяко жури се състои от трима съдии, избрани между съдиите от категория "Свети Хуберт" от националните листи.

ЗАЯВКИ

Ловците, желаещи да участват в това състезание, попълват заявка по образец.
 
  Правилник за пролетен изпит - Derby
  Произход на черната окраска при германския курцхаар във всичките й вариации
  Работен стандарт на германския курцхаар
  Правилник за есенен изпит - SOLMS
  Абревиатурни съкращения на практически изипити и състезания при курцхаара
  Дефиниране на съкращенията за цвета на космената покривка при германския курцхаар
  Регламент за развъждане на БРФК
  Правилник за развъждане на БРФК
  ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
  ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
  Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
  Правилник за провеждане на състезания за ловци "Свети Хуберт"

 
  copyright (c) 2007 - 2024 cherni-lom.com