:: Начало  :: За нас  :: За контакти  :: Книга за гости  :: Галерия  :: Библиотека  :: Връзки     
  Библиотека   Виж още

Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 1 В това състезание могат да участват само чистопородни кучета, регистрирани или подлежащи на регистрация в племенните книги, признати от FCI.

Чл. 2 Участието в тези изпитания с присъждане на C.A.C.I.T. се позволява на кучетата, посочени в чл. 1. Независимо от това участието в тези състезания може да бъде ограничено единствено на базата на титли, присъдени в предходни квалификации, при условие че:
а) Това ограничение е предварително в програмата на състезанието.
б) Тези състезания с ограничено участие могат да се провеждат само в страни, където съотношението им годишно спрямо полевите изпитания с присъждане на C.A.C.I.T. е над 1:3.

Чл. 3 Разпоредбите на този правилник трябва да се спазват стриктно относно:
а) Ако състезанието е разделено на няколко групи, разпределението на кучетата трябва да бъде направено съгласно следните разпоредби: нито един собственик, треньoр или водач не може да получи разрешение от клуба – организатор неговото куче да участва в повече от две състезания освен ако той (собственик, треньoр или водач) има помощник, който да представя от негово име кучето в други състезания.
б) Участието на разгонени кучки е абсолютно забранено.
в) Ограничение за заявки: заявки за участие не се приемат след крайната дата, определена от организаторите.
г) Таксата за участие не може да бъде възстановена освен ако отказът за участие е съобщен най-малко 5 (пет) дни преди състезанието.
д) Заявките са валидни само ако са придружени от документ за платена такса. Чуждестранните участници могат да платят на място преди началото на изпитанията, като те са задължени да платят такса за всички записани от тях кучета независимо участващи или не (с изключение на случаите, описани в т. г).
е) Само разгонени кучки могат да бъдат отстранени от състезанието и не могат да бъдат заменени от други кучета; нещо повече – не се приема никакава замяна на куче.
ж) Водач или състезател, който отказва да плати глоба, няма право да участва в състезанията, провеждани същия ден.

Чл. 4 Не се допускат злобни кучета, кучета, болни от заразни болести, както и куче, притежавано от дисквалифицирани лица или принадлежащи към организации и клубове, непризнати от членовете на FCI.

Чл. 5 Ако кучетата не присъстват при проверка на определеното място и ако не са постоянно на разположение на съдията те могат да не бъдат допуснати до състезание.

Чл. 6 Организаторът има право да отмени провеждането на състезанието като възстанови на участниците платената такса.

Чл. 7 Присъждане на награди може да има само ако в проведеното състезание са участвали минимум 6 (шест) кучета.

Чл. 8 Разпределението на участващите кучета се извършва от организаторите имайки предвид, че формирането на двойките и реда им на стартиране се определя чрез жребий.

Б. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

Чл. 9 Начинът на оценяване е в съответствие с правилата, които са в сила във всяка страна, ако те не противоречат на разпоредбите на FCI.

В. ПРЕДСТАВЯНЕ

Чл. 10 Не се допуска прилагането на насилствени похвати върху кучето по време на състезанието.

Чл. 11 Водачът е длъжен при всички обстоятелства да изпълнява нарежданията на съдиите. Той трябва да използва гласа и свирката си само с максимална дискретност като вземе предпазни мерки да не влияе на своя съперник (в двойката). Когато кучето заеме стойка след старта на състезанието водачът е длъжен отново да постави нашийник на кучето и да го заведе при съдиите.

Чл. 12 В началото на всяко стартиране и по време на повикванията на съдиите, се позволява едноминутна почивка, по време на която точките, спечелени до момента се запазват, а грешките, направени в минутата, не се зачитат. Въпреки това, ако по време на минутата кучето е заело стойка и съзнателно вдигне и преследва дивеч няма да получи точки за стойката. В случай на промяна на полето с поставяне на кучето на нашийник отмерването на състезателното време се спира. То се възобновява след старта на новото поле. Подплашването на дивеч и подминаването на дивеч при първото преминаване по следата от лявата или от дясната страна не се зачита за грешка.

Чл. 13 Първата обиколка трябва до колкото е възможно да бъде срещу вятъра и продължи най – малко 15 минути, освен ако кучето допусне елиминираща грешка или не е вписано в листа на състезанието.

Чл. 14 Съдиите имат пълната свобода да определят времетраенето на следващите обиколки.

Чл. 15 След обявяването на края на обиколката не могат да се зачитат точки или грешки освен ако кучето се изплъзне и не може веднага да бъде уловено от неговия водач – това представлява грешка, която намалява възможността за присъждане на наградата на C.Q.N.

Чл. 16 Доколкото е възможно съдиите трябва да осигурят на кучетата еднакви условия за работа. Те не са задължени да поставят всички кучета срещу вятъра, но трябва да вземат предвид интелигентността на работа на кучето, извършена в тези условия.

Чл. 17 Изстрел може да бъде произведен най – рано след като кучето е застанало на стойка.

Чл. 18 Страхът на кучето от изстрел го елиминира.

Г. КЛАСИРАНЕЧл. 19 Съдиите имат право да повикват съдиите толкова пъти и за толкова време, за колкото считат за необходимо или да го класират само след една обиколка.

Чл. 20 Съдиите имат право да повикват за втори път и да задържат толкова дълго, колкото считат за подходящо кучетата, които по време на коректно извършената първа обиколка не са имали шанс да вдигнат дивеч.

Чл. 21 Не се присъжда награда на куче, което не е заело поне една стойка по време на игрите / сериите според разпоредбите на правилника.

Чл. 22 Титлата C.Q.N. се присъжда само на куче, което е направило най – малко една стойка в настоящата игра / серия, показало е отлични естествени качества и не е извършило елиминиращи грешки.

Чл. 23 На съдиите се предоставя свободата да не присъждат всички награди, ако те считат, че не са заслужени или да присъдят друга (изцяло почетна титла) със съгласието на организаторите.

Чл. 24 Съдиите не определят класирането само на основа на получените точки, а също и на стила, на породата и на присъщите й естествени качества.

Чл. 25 В съответствие с реда на присъждане на наградите кучето не трябва да допуска сериозни грешки. За присъждане на C.A.C.I.T. кучето трябва да има първокласно и безукорно представяне без никаква грешка.

Чл. 26 Куче, което е подминало или подплашило дивеч по време на обиколките срещу вятъра без основателна причина или е проявило прибързаност или неопитност, може да бъде класирано (дори ако е получило точки) само в протоколите.

Чл. 27 Кучето, което не е заемало стойка и което е подплашило и подгонило дивеч два пъти след минутата, се елиминира също както и кучето, което се разсейва, не реагира на повикванията или което не започва да работи в първите минути.

Чл. 28 Куче, което е направило повече от 3 (три) фалшиви стойки и претърсва безсистемно в различни посоки, се елиминира, но въпреки това остава в протоколите за участие. От друга страна ако тези стойки са в посоката на избягалия дивеч и кучето равномерно напредва по следата, възможно е то да остане в класирането след представянето си по преценка на съдиите.

Чл. 29 В края на състезанието и преди отпътуването им, съдиите обявяват и коментират резултатите и предоставят класирането на организаторите.

Чл. 30 Пролетните състезания (без отстрел на дивеч) са открити за всички континентални птичари, като могат да се провеждат индивидуално или по двойки (Решение на Генералната Асамблея на FCI от 1985 в Амстердам)

Чл. 31 Специалните състезания за породите както през пролетта (без отстрел на дивеч), така и през есента (с отстрел на дивеч) могат да се провеждат индивидуално и по двойки.

Допълнение:
Присъждане на титлата International Working Champion. Тази титла се присъжда на куче единствено ако най-малко еднa от двeтe титли C.A.C.I.T е спечелена в състезание с отстрел на дивеч. Ако двете титли C.A.C.I.T са спечелени в пролетни изпитания, кучето трябва да се е класирало най - малко с оценка “Много добър” в изпитания с отстрел на дивеч или в специализирано състезание за апортиране.

N.B. Тази разпоредба отменя предходната, публикувана на 12.11.1982 (английски текст) и 31.03.1982 (френски текст).

16 октомври 1985
 
  Правилник за пролетен изпит - Derby
  Произход на черната окраска при германския курцхаар във всичките й вариации
  Работен стандарт на германския курцхаар
  Правилник за есенен изпит - SOLMS
  Абревиатурни съкращения на практически изипити и състезания при курцхаара
  Дефиниране на съкращенията за цвета на космената покривка при германския курцхаар
  Регламент за развъждане на БРФК
  Правилник за развъждане на БРФК
  ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
  ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
  Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
  Правилник за провеждане на състезания за ловци "Свети Хуберт"

 
  copyright (c) 2007 - 2024 cherni-lom.com