:: Начало  :: За нас  :: За контакти  :: Книга за гости  :: Галерия  :: Библиотека  :: Връзки     
  Библиотека   Виж още

ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка ЦЕЛИ
Целта на Световното първенство е да се повиши рационалното използуване на кучета, работещи със стойка с водач, в международно състезание на високо ниво. Ползата от тези състезания за лова е, че позволява на ловците - кинофили да се срещат на голямо състезание с намерението да се поощри техния спорт. Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка, се организира всяка година от Национална ловна федерация, призната в различните страни или от киноложка федерация или киноложки клуб, членуващи в FCI.

OРГАНИЗАЦИЯ
I. Организационен комитет
Организационният комитет е съставен от официални представители на всяка от участвуващите в състезанията страни. Всеки представител може да бъде подпомаган от лица, които нямат право на глас.Седалището на Организационния Комитет се намира в Рим при F.I.d.C. - Viale Tiziano, 70 - като всички пълномощия по преместването на седалището са предоставени на Комитета.Организационният комитет е упълномощен да избере Президент и Секретар.
В случай, че седалището на Организационния комитет трябва да остане в Рим при F.I.d.C., никой функционер или служител не може по никакъв начин да изпълнява функциите на Президента или Секретаря.Президентът и Секретарят остават на постовете си четири години.Президентът няма никакви предимства пред останалите членове на Комитета. В случай на гласуване той няма право на повече от един глас. Комитетът заседава два пъти годишно: един път през пролетта за подготовка на Европейско първенство и втори път - прeди Световно първенство с изрични покани от Президента, адресирани до всеки от участниците.
Секретарят на Организационния комитет участвува в заседанията като слушател. По тази причина той няма право на глас.
Организационният комитет е задължен:
- Да определи най-малко година предварително страната, на която е възложена практическата организация на първенството;
- Да назове съдиите, признати от FCI;
- Да определи датата и мястото на първенството, което трябва да се състои между 15 септември и края на месец октомври; за предпочитане през първата половина на октомври;
- Да определи размера на членския внос на страните участнички в Комитета, както и необходимите за административното функциониране на Комитета средства;
- Да фиксира сумата за право на участие на конкуренти;
- Да определи условията за подаване на контестации;
- Да предприеме всички необходими стъпки за доброто провеждане на Първенството съвместно със страната - организатор; в частност да се погрижи да уведоми 6 месеца предварително страните - участнички за насоките на подготовка му с посредничеството на Секретариата.Командировъчните и разходите по настаняването на членовете на Организационния комитет за заседанията му се поемат от страните, от които са представителите.

II. Условия за приемане на кандидатурите
- Никоя страна не може да предлага кандидатурата си за организиране на Първенството, ако не е член на Комитета поне 5 (пет) години и да е участвувала най-малко 3 (три) пъти в състезания.
- Комитетът може да възлага организирането на Първенството от дадена организация само след като е осъществил контрол и е получил гаранции както по отношение на организационните възможности и опита в организиране на международни състезания, така и по отношение на терените и дивеча на страната - кандидат.
- С цел по-добър контрол Комитетът може например да изиска от страната-кандидат да покани трима съдии, посочени от Комитета, да участвуват в състезания по практически лов, организирани през следващия сезон, които да се проведат на терените, на които ще бъде проведено първенството.
- Освен това трябва да възложи на страната - организатор да включи в Секретариата членовете или делегатите на Комитета.

III. Съдии
а) Групата на съдиите се формира от Организационния комитет на негова отговорност на пролетното му заседание.
б) С тази цел всяка страна представя в Секретариата списък на съдиите си за кучета, работещи със стойка, признати от FCI. Този спусък задължително трябва да е потвърдена от националната киноложка организация, призната от FCI , за всяка от страните - участнички. Всяка страна актуализира списъка си като за евентуални промени трябва да съобщи в Секретариата преди пролетното заседание.
в) Всяко жури на всяка от сериите се състои от трима съдии с различна националност като един от тях изпълнява функцията на председател на журито. Страната - организатор внася предложение за формиране на журитата пред Комитета, който обаче взима решенията самостоятелно. В случай на трудности при взимането на решения може да се прибегне до тайно гласуване с обикновено мнозинство.
г) Комитетът следи за това председателите на отделните журита да бъдат от различни страни. Всяка страна може да бъде представена само от един съдия в различните серии на едно и също състезание (английски или континентални породи). Журито във всяка серия трябва да е съставено от поне двама съдии с голям опит в международни състезания. Препоръчително е един и същ съдия да не съди две години подред в едно и също състезание. Да се осигури ротация и включване на новоприети страни.
д) Освен това Комитетът посочва и резервен съдия от всяка от имащите право страни в случай, че избраният съдия не може да приеме поканата.
е) Секретарят съобщава на избраните съдиите за назначаването им в течение на месеца, когато се провежда заседанието. Избраните съдии трябва да потвърдят или откажат назначението си най-късно в течение на следващия месец след уведомяването им. Отсъствието на отговор се счита за отказ. При нужда Секретатиатът трябва да се погрижи да извести по същия начин резервните съдии. Секретариатът съобщава на членовете на Комитета за получаването на положителните отговори (от съдиите); окончателното формиране на журитата да бъде най-късно един месец преди началото на провеждането на първенството.
ж) При извънредни обстоятелства (семейни, здравословни проблеми и т.н., засягащи някой от съдиите на състезанието) единствено Комитетът, свикан по спешност, взима решение за попълване на мястото му.

IV. Технически представители
Страната - организатор назначава техническите представители, които е избрала между кинолозите, притежаващи практически опит от големи състезания и перфектно познаващи настоящия регламент. Необходим е по един технически представител за всяка серия както при състезанията на английски породи, така и при континенталните породи.
Те са натоварени:
а) Да придружават и водят журито по терените, които трябва да познават добре;
б) Да държат на разположение на всяко жури през целия ден едно резервно куче от страната - организатор и дивеч в близост при лошо време;
в) Да се погрижат за доброто протичане на проявата;
г) Да приемат задължително в края на всеки етап поименните запечатани пликове, предадени от всеки от съдиите и да ги предава в Секретариата на страната - организатор на Първенството; да приемат също решенията, отнасящи се до евентуалното присъждане на C.A.C.Т., както резултатите от протокола от серията с апорт от вода (до 4 точки или до 4 наказателни точки);
д) Да вземат всички необходими мерки за прилагането на настоящия правилник.

V. Официални придружители
Официалният придружител, определен с акредитивно писмо от страната си, представя всеки отбор пред Организационния комитет.
Неговата роля е:
а) Да ръководи своя отбор по време на състезанието;
б) Да съпровожда в непосредствена близост до журито по маршрута на кучетата на своя отбор;
в) да предава на техническите представители евентуалните контестации.

VI. Официални стрелци
Страната - организатор посочва двама официални стрелци за всяка серия, запознати с лова с кучета, работещи със стойка. Те трябва да са на постоянно разположение на председателя на журито и да се намесват (в състезанията) само по негова заповед.

VII. Финансиране
Всеки отбор трябва да внесе в момента на записване таксите, определяни всяка година от Комитета. Разноските по настаняването при провеждането на световно първенство:
а) На Президента и на Секретаря на Организационния комитет;
б) На техническите представители;
в) На съдиитесе поемат от страната - организатор.

УЧАСТНИЦИ
1. В Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка, могат да участвуват страните - членове на Организационния комитет.

2. Състезанието е открито за водачи аматьори и професионалисти.

3. Всяка страна - участничка трябва да уведоми Секретариата на Организационния комитет два месеца преди датата на Първенството за намерението си за участие в състезанието.
Всяка страна може да представи един отбор за английски породи и/или един отбор за континентални породи.
Всеки отбор трябва да е съставен минимално от две и максимално от четири кучета.
Всяко от двете състезания (английски породи и континентални породи) се провежда с националните отбори като обща проява в продължение на два дни; участието е по двойки.
Всеки ден във всяко състезание може да се присъжда C.A.C.I.T.: в случай на присъждане на няколко C.A.C.Т. в различните серии на едно и също състезание, в края на деня се организира бараж за присъждане на C.A.C.I.T. Баражът се съди от трима съдии, избрани по жребий от различни серии, които по възможност да са от страни, различни от тези на състезаващите се кучета. При баража се оценява претърсването на полето от кучетата, поведението и стила на кучето, съответствуващ на неговата порода; точките и наказанията не се взимат под внимание.

4. Могат да бъдат посоченидве резерви – по една за всеки отбор – при положение, че са предварително обявени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

5. Една страна не може да запише повече от един отбор за всяко състезание.

6. Отборите трябва да бъдат представяни от официален придружител, назначен от съответната Национална федерация.

7. В състезанието могат да вземат участие само чистопородни кучета, записани в племенните книги на страната, утвърдени от FCI, от която е собственикът на кучето, най-малко 6 (шест) месеца предварително.

8. Заявките трябва да бъдат получени 3 (три) дена преди състезанията от страната-организатор, която внася в официалната програма имената на официалните придружители.

9. Подаването на заявката за състезанието означава цялостно приемане от страна на състезателя на разпоредбите на прегламента и програмата, определена от страната – домакин.

10. В състезанието не могат да участват разгонени, хапещи или болни от заразна болест кучета.

11. До сутринта на първия ден на състезанията всяко куче от даден отбор може да бъде замемено от резерва без никакво обяснение само чрез деклариране от страна на официалния придружителн пред секретаря на Комитета.

12. Участията не са валидни ако не са придружени от:
а) Платена такса за записване, определена от Организационния комитет
б) Информация за името, породата, пола, възрастта на кучето, номера в племенната книга, татуировката и номера на работния карнет (сертификат от полеви изпитания). Всички тези данни трябва да фигурират в програмата.

13. Кучетата трябва да имат национална регострация в страната на собствениците си.

14. Сертификатът за ваксинация против бяс по регламентирания в момента модел трябва задължително да придружава всяка молба за записване за участие в Световното първенство.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
А. ТЕРЕНИ
Изпитанията трябва да се провеждат на изтински ловни терени със заслонии подходяща растителност. Тяхната площ трябва да бъде достатъчна за да може, в рамките на възможното, да се избягва повторното преминаване по същия терен в един и същ ден от едно и също жури.

Б. ДИВЕЧ

15. Състезанието се провежда с яребици, фазани, бекаси и бекасини, като същевременно при класирането се взимат предвид точки за друг дивеч (но не се взимат предвид грешки, освен при преследването). При отлично участие срещу дивеч с козина или друг пернат дивеч освен изброените, се дава само отлична оценка.

В. СЪСТАВЯНЕ НА ДВОЙКИТЕ
16.
а) В първият ден водачите на всеки национален отбор се разпределят чрез жребий в различните серии, които са съставени минимално от 6 (шест) и максимално от 12 (дванадесет) двойки. По възможност всяка серия включва поне един водач от всеки национален отбор; един и същи водач не може да участвува в повече от една серия от двете състезания.
б) Съставът на двойките се определя всеки ден чрез жребий, на който трябва да присъствуват водачите или официалният придружител на отбора.
в) Всеки ден във всяка серия операциите по тегленето на жребия се провеждат по следния начин и се ръководят от секретаря на Комитета:
1) жребий за реда на страните;
2) съставяне на двойките според жребия на страните;
3) жребий за реда на участие на съставените двойки; г) В първия ден задължително чрез жребий се определят терените за различните серии, както и журитата.
д) На втория ден след изтеглянето на нов жребий за двойките по реда от т.в) се разменят журитата и терените, така че всяка серия се съди от различно жури на различен терен.

17. Ако броя на кучетата е нечетен, едно допълнително куче от страната - организатор участвува извън състезанието заедно с последното куче.

Г. ПРЕДСТАВЯНЕ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
18. На терена кучетата трябва да се държат постоянно на разположение на журито; тези, които не отговорят при повикване на името им, могат да се считат за отказали се.

19. Преди и след преминаване на маршрута водачите трябва да се представят на журито и да се съобразят с техните указания.

20. Всички кучета работят по двойки; водачите трябва да са близо един до друг и да водят кучетата си без да бързат. Те трябва да остават винаги под контрола на журито, като преминават терена в посоката, определена от журито.

21. Водачът трябва да командва своето куче предимно с жестове; в случай на крайна необходимост той може да си служи с глас и със свирка, но с изключителна дискретност. (Свирката с ултразвук е забранена.)Този, който наруши нарежданията, се излага на опасността неговото куче да бъде отстранено от състезанието.

22. Когато кучето заеме стойка, неговият водач трябва да отиде при него без да тича. След това водачът трябва отново да поведе кучето на повод и да се върне при председателя на журито. Същото се отнася и за другия състезател. Водачите пускат кучетата само по заповед на председателя на журито.

23. В началото на всеки тур трябва да се дава една минута свободно действие, по време на която се зачитат получените точки, а направените грешки не елиминират кучето. Ако кучето заеме стойка в края на минутата, се изчаква края на действието, за да се подаде сигнал. Пропуснат случай на маркиране на дивеч по време на минутата не позволява втори тур с обяснението, че на кучето няма да се даде втори случай извън минутата.
NB! Член N24 от регламента на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка, е изменен на заседание на Организационния комитет от 29 март 1994 г. в Саран-Орлеан (Франция) по следния начин:

24. Съдиите оставят в продължение на 15 (петнадесет) минути всяка двойка да работи дори в случай на дисквалифицираща грешка на едно от кучетата в двойката. В този случай дисквалифицираното куче завършва тура "почетно", за да се даде възможност всяко куче да бъде представено на публиката, но след като председателят на журито вече е уведомил водача за дисквалифицирането на неговото куче. При това участието на всяко недобре представило се куче (при алюр или претърсването) или куче, което пречи на съперника си (ходи след него, прави фалшиви стойки или не се подчинява на водача си), ще бъде прекратено. Другото куче от двойката завършва тура си след първото преминаване на терена от всички двойки с друго куче, което също трябва да завърши тура си, или само при липса на друго куче, което трябва да се представи (също) само или при липса на куче, определено от журито (резервното куче на домакините).

25. След обявяването на края на тура не се зачитат нито повече точки, нито грешки, освен ако кучето не се освободи от ръката на водача и не бъде хванато бързо от него - това е грешка, която позволява само получаването на C.Q.N.

26. След първия тур на всеки ден журито може да покани отново за повторно участие за толкова време, за колкото счете за необходимо, само кучета, които не са допуснали грешк, не са пречили на съперника си, нито са се водили от него, но не са имали възможност да открият дивеч и са включени в протокола за деня. Ако това се случи с двойка, двете кучета, които я съставят, трябва да бъдат призовани заедно. Ако само едно от кучетата в двойката не е открило дивеч, то ще бъде призовано заедно с куче от друга двойка, което е в същото положение, или с резервно куче - в съответствие с желанието на журито. Но две кучета от един и същи отбор не могат да се състезават заедно.

27. Журито има право да определи като кучета, които не са намерили дивеч, тези, които са преминали терена и са включени в протокола за деня.

28. Членовете на журито полагат усилия всички кучета да бъдат поставени при еднакви условия на работа.

29. В случай, че терена е зает, часовникът за отмерване на времето се спира. Отмерването се възобновява след преместване на нов терен. Насочването (потупването) на кучето при първото преминаване при страничен вятър наляво или надясно не се счита за грешка. Обратното - ако кучето умишлено скочи да улови излитащ дивеч, се дисквалифицира.

II. ПРЕТЪРСВАНЕ
30. Претърсването на площта се провежда според възможностите на породата, гъстотата на заслоните и естеството на терена, но при всяко пускане кучето трябва да измине най-малко разстояние един изстрел на водача си, като запазва мястото си в протокола за състезанията за отстрелян дивеч. Кучето трябва да се справи с определения терен интелигентно и методично. То трябва през цялото време да е под контрола на водача си, запазвайки същевременно най-голяма свобода.

III. АЛЮР
31. Алюрът, характерен за породата, трябва да бъде енергична и равномерна.

IV. СТОЙКА
32. Кучето трябва да даде точен знак за наличието на дивеч и да застане решително в стойка, характерна за неговата порода.

V. ДЕБНЕНЕ НА ДИВЕЧ СЛЕД СТОЙКА
33. След решително заставане в стойка кучето трябва да дебне пред водача точно и уверено. Продължително дебнене се разрешава при положение, че е енергично и завършва успешно. Съдиите наказват строго кучетата, които отказват да дебнат когато е нужно или го правят трудно, с необходима намеса от страна на водача.

VI. СEКУНДИРАНЕ
34. Кучето - съперник е длъжно да уважи заставането в стойка на другото куче, секундирайки спонтанно или по заповед. Водачът не може да се опитва да ограничава кучето да направи горното. Журито дава явно предимство на кучето, което спира спонтанно.

VII. АПОРТ ОТ ВОДА
35.
а) Апортът трябва да се осъществи по време на преминаването на терена, при жега и при студ с използуване на пресен и здрав дивеч, за предпочитане пернат, по възможност по заповед. Апортът трябва да е бърз, с леко захапване и за предпочитане до ръката на собственика. Най-важното качество на добрия апорт е ефикасността му.
б) След работата по суша на всички състезатели съдиите взимат решение относно евентуално присъждане на C.A.C. и RC.A.C. Те предават решенията си на техническия представител в запечатан плик.
в) След това се пристъпва към апорт от вода, който е задължителен за всички класирани кучета. Провежда се с използуване на мъртва патица, хвърлена в дълбок водоем. В случай на отказ кучето се наказва с отнемане на 4 (четири) точки от средната аритметична оценка за деня и независимо от получената средна оценка не може да му бъде присъден C.A.C.Т., R.C.A.C.Т. или титлата "Световен шампион".

36. За апорт от вода дивечът се хвърля едновременно с произвеждането на изстрел от пушка и в полезрението на кучето. Водачът остава на мястото си.

37. От голямо значение е начинът, по който кучето намира ранения дивеч, както и трудността при извършването на работата.

СЪДИЙСТВО
38. Съдийството и оценките на журито не подлежат на обжалване.

39. Отчитайки характера на състезанието, което трябва да бъде точен образ на реалния лов, при оценките си съдиите обръщат особено внимание на ловджийската страст, ефикасността, нюха и начина на разпознаване на дивеча; на инициативата и интелигентността на кучетата да го открият, на решителността да го приближат, на предпазливостта при издебването, на послушанието и дресировката. При съдийството на апортите на първо място се отчита ефикасността. Съдиите дават предимство на кучето, което във всичките си действия чрез стила, характерен за породата му, създава нейния най-добър образ.

Класирането нe се основава на получените точки, а на качеството им.

40. За да бъде класирано за награда, кучето трябва задължително да е получило точки и да е работило 15 (петнадесет) минути по терена.

41. Изработването на точка започва чрез стойка, последвана от евентуално дебнене по заповед, заставане неподвижно при излитането на дивеча и на послушание при изстрела и апорта. Завършва с поемането на повода от водача. Официално е забранено да се насърчават кучетата при появата на дивеч, преди или след заемането на стойка.

ДИСКВАЛИФИЦИРА СЕ:
42. Куче, което два пъти е настъпило (пропуснало) яребици или фазани.

43. Куче, което един път умишлено е вдигнало яребици или фазани, след като ги е подушило.

44. Куче, което е заело повече от три решителни и задържани стойки в няколко посоки без нищо да покаже.

45. Куче, което не е секондирало спонтанно или по заповед стойката, заета от неговия съперник.

46. Куче, което е отказало да апортира убит дивеч след заставането си в стойка, по време на състезанието за апорт в студ или което не успее да намери застрелян дивеч, намерен от журито на терена.

47. Куче, което явно унищожава дивеча (с твърда захапка).

48. Куче, което преследва дивеча въпреки командите на своя водач.

49. Куче, което не демонстрира качествата си (при алюр и претърсване) според критериите на породата си или затруднява своя съперник.

50. Куче, което проявява характерен страх при изстрел.

51. Куче, което претърсва твърде продължително време и по този начин създава впечатление, че ловува за себе си.

52. Спонтанното оставане на кучето на стойка при излитането на дивеч е задължително за получаване на оценка "Отличен". Куче, което е тръгнало след излетялия дивеч, но се е върнало при първо повикване при условие, че дивечът не е застрелян или пропуснат, не може да получи оценка, по-висока от "Много добър". Куче, което е тръгнало след излетялия дивеч и въпреки командите е продължило преследването, не може да получи оценка, по-висока от C.Q.N.
Оставането на кучето неподвижно при изстрел макар и желателно, не е задължително. В случай, че дивеча е пропуснат, кучето трябва да демонстрира достатъчно подчинение при команда,за да бъде веднага взето на повод. (Оценка C.Q.N. при отличен маршрут).

КЛАСИРАНЕ
53. Журито е съставено от трима съдии, председателят на журито се движи в средата с един съдия отляво и един съдия отдясно, достатъчно отдалечени от председателя така, че дори на пресечен терен нищо в поведението на кучето, което се намира по това време от тяхната страна да не им се изплъзне. В края на тура на всяка двойка страничните съдии се присъединяват към председателя; всеки посочва точките и грешките, които е констатирал за двете минали кучета.
По време на обсъждането, което се провежда непосредствено в края на тура, съдиите трябва да се споразумеят относно оценката, присъдена на всяко от двете участвували кучета.

54. Отчитайки точките и грешките, достойнствата и недостатъците на всеки маршрут и в съответствие с резултата, одобрен с мнозинство, всеки съдия присъжда на всяко куче оценка от 0 до 20 (от нула до двадесет) точки, като връчва оценката в поименен запечатан плик на техническия представител:
Oт 0 до 4 точки: незадоволителен ( =0)
Oт 4 до 10 точки: добър
Oт 10 до 15 точки: много добър
Oт 15 до 20 точки: отличен
Кучетата, които са направили грешки, водещи до елиминиране, оценката на журито се изразява с думата "дисквалифициран" (E)
За кучетата, които са в списъка на състезанието, но не са открили дивеч без да са извършили дисквалифициращи грешки, оценката на журито се изразява с "не се класира" (N.C.)

55. Оценката за деня на всяко куче се получава от средното аритметично от дадените от всеки съдия оценки и евентуално отнемане на 4 (четири) точки в случай на отказ от апорт от вода.

56. В края на всеки ден оценките на тримата съдии, както и средната аритметична оценка, се обявяват поименно след съобщаването на резултатите от председателя на журитата.

57. Индивидуалното класиране се определя автоматично от окончателните оценки.

58. Класираното на първо място куче не може да получи C.A.C.T. или C.A.C.I.T. ако не е получило оценка "Отличен" т.е. повече от 15 точки за деня и оценка "Задоволителен" от апорт от вода.

УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ
59. За да класира кучетата за присъждане на титлите "Световен шампион в лова с кучета, работещи със стойка", във всяко от двете състезания - английски породи и континентални породи - Секретариатът присъжда само на класирали се кучета оценка, съответствуваща на получените през двата дни на състезанието точки на базата на стойностите, посочени в следната таблица:
Резултати от класирането и брой на точките и титлите:
1во Еxcellent (Oтличен) CACT CACIT 14 точки
1во Excellent (Отличен) CACT RCACIT 13 точки
1во Excellent (Oтличен) CACT 12 точки
2ро Excellent (Отличен) RCACT 11 точки
1во Excellent (Отличен) 10 точки
2ро Excellent (Oтличен) 9 точки
3то Еxcellent (Oтличен) 8 точки
Excellent (Отличен) - след 3то място 7 точки
Тrez Bon (Много добър) - няколко места в класацията 4 точки
Вon (Добър) - няколко места в класацията 2 точки

КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ТИТЛИ
ОТБОРНО:
За да бъде класиран, отборът трябва да има най-малко две класирали се кучета. Редът на класирането се определя от сумата на получените точки в двете състезания на членовете на отбора в съответствие с посочената по-горе таблица. За всеки вид състезание в случай на равенство в резултата се взема предвид по-големия брой класирали се кучета във всеки отбор. Отборът, който е класиран на първо място, се обявява за "Световен шампион за лов с кучета, работещи със стойка, отборно" за годината на провеждане.

ИНДИВИДУАЛНО:
Класирането се подрежда според сумата на точките, получени в двете състезания в съответствие със стойностите в посочената по-горе таблица. Във всяко състезание състезателят, заел първо място в класацията, се обявява за "Световен шампион в лова с кучета, работещи със стойка" за годината на провеждане. За да получи титлата Световен шампион, кучето трябва най-малко да е получило по време на едно от състезанията съответната за деня оценка "отличен" (над 15 точки); да е участвувало в двата дни на състезанието и да е получило "задоволителен" в протокола за апорт от вода, където е показало послушание. В случай на равенство на резултата (виж гореспоменатата таблица) се провежда бараж за присъждане на титлата. Баражът се съди от жури съставено в съответствие с т.3, ал.5 и се съди претърсването, алюра и стила, характерен за породата; точките и грешките не се броят.

60. Списъкът на наградените се оповестява в края на всеки ден и се обяснява в протокол, който се обявява публично.

61. Индивидуалните и отборните награди се връчват от Организационния комитет и от страната, която организира проявата.

КОНТЕСТАЦИИ
62. Всички евентуални контестации трябва да бъдат представени и по тях да се вземат решения съобразно изискванията на т. 14 от регламента на “Свети Хуберт за ловци с кучета, работещи със стойка”.

63. Секретарят на Комитета има грижата да изпрати на представителите официалните резултати от първенствата в месеца на провеждането им.

64. Френският е официалния език на Организационния комитет. В случай на трудности или различия при превода, френският текст се счита за верен.

65. Регламентът е одобрен в настоящия си вид на заседаниято на Организационния комитет, проведено в Сан Мишел (Александрия) – Италия на 29.03.1991 г.

Настоящият текст се прилага в продължение на 5 (пет) години, считани от публикуването му в изданието от 1991 г., като през този срок не могат да бъдат внасяни никакви изменения.
 
  Правилник за пролетен изпит - Derby
  Произход на черната окраска при германския курцхаар във всичките й вариации
  Работен стандарт на германския курцхаар
  Правилник за есенен изпит - SOLMS
  Абревиатурни съкращения на практически изипити и състезания при курцхаара
  Дефиниране на съкращенията за цвета на космената покривка при германския курцхаар
  Регламент за развъждане на БРФК
  Правилник за развъждане на БРФК
  ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
  ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
  Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
  Правилник за провеждане на състезания за ловци "Свети Хуберт"

 
  copyright (c) 2007 - 2024 cherni-lom.com