Продължете към съдържанието

ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка

Чл. 1 УЧРЕДЯВАНЕ
а) Международното пролетно полево изпитание е създадено през 1985 г. от Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойка към FCI с име Пролетна Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка, в която да участват национални отбори от европейските страни-членки на FCI.
б) Това полево изпитание се провежда всяка година на ротационен принцип между страните-участнички.

Чл. 2 ЦЕЛ
Целта на Пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка е селекция на кучета, ловуващи най-ефикасно в стил максимално близък до стила на съответната порода. Тази селекция се осъществява по време на полевото изпитание на яребици чрез сравнение от една страна на най-добрите кучета от участващите страни и от друга страна на качествата на различните породи с цел съществено да допринесе за селекцията на най-добрите екземпляри от различните континентални породи кучета, работещи със стойка.

Чл. 3 ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО
а) Пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка е международно полево изпитание.
б) Титлите С.A.C.T. и C.A.C.I.T. се присъждат директно от страната –домакин.
в) Състезанието е индивидуално в продължение на един ден с изключение на излизащи извън контрол фактори.
г) Изпитанието е индивидуално – на яребици. Независимо от това получените точки за всеки друг вид летящ дивеч могат да бъдат взети под внимание при класирането. Въпреки това кучето трябва да е получило поне една точка от намирането на яребица за да се класира.
д) Възможно е преиграване на тура от някое куче, но е задължително в тур по двойки.

Чл. 4 ОРГАНИЗАЦИЯ
а) Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойка към FCI е задължена:

 • Да обяви най-малко една година предварително страната, на която се поверява практическата организация на Европейската купа.
 • Да обяви председателите на съдийските екипи и страните, които трябва да предоставят предоставят други(те) двама съдии за съдойските екипи.
 • Да фиксира таксата за участие на състезателите за следващата година.
 • Да предприеме всички необходими мерки за доброто провеждане на Европейската купа.

б) Задължение на страната-организатор е обявяването на състезанието, поканите и другите формалности, касаещи организацията на Европейската купа.

Чл. 5 ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
а) Всяка страна се представя само от един отбор, състоящ се минимум от 2 (две) и максимум от 4 (четири) кучета.
б) Замяна на куче може да бъде обявена единствено ако е заявена в съответствие с настоящия правилник.
в) Предоставя се свобода на всяка страна да формира свой отбор.
г) С цел да поощри страните да формират отбори от максимално различни породи и за да награди страните, формирали такива отбори, се присъжда бонус на отборите им. Страна-участник в полевото изпитание с отбор от 4 (четири) различни породи (с изключение на заменено куче) получава бонус от 4 (четири) точки за отборното класиране. Страна-участник в полевото изпитание с отбор от 3 (три) различни породи (с изключение на заменено куче) получава бонус от 2 (две) точки за отборното класиране.

Дефиниция за порода:
Тази порода, на която може да бъде присъден C.A.C.I.B. на международна екстериорна изложба.
д) Състезанието е открито за аматьори и професионалистие)
1. В националния отбор се допускат само кучетата, които в дена на провеждане на Европейската купа са притежание от не по-малко от 6 (шест) месеца на поданик на страната, която представят.
2. Кучето има националността на собственика си като то може да бъде представяно от водач с националност, различна от тази на собственика. Кучето на чуждестранен собственик може да бъде част от отбора на страната, в която собственилът има постоянно местожителство не по-малко от 3 (три) години. В националния отбор могат да участват само кучета, които не са участвали в отборите на други държави.
ж) Всеки отбор – участник се представлява от капитан на отбора, който притежава пълномощно от своята страна. Негово задължение е да ръководи отбора си по време на Европейската купа. Имената на капитаните се обявяват в програмата.
з) Капитаните на отборите имат възможност да заменят всяко от кучетата чак до последния момент.

Чл. 6 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВКИ
а) Окончателно оформените национални отбори (включително и замененото куче) трябва да бъдат представени на организаторите най-малко 48 часа преди датата на Европейската Купа
б) Нито една заявка или замяна няма да бьде приета след посочения по-горе в т.а) срок.
в) Заявката за участие може да бъде подадена и без да е на официалния формуляр на организатора. Заявките, които не са на официалния формуляр трябва да бъдат придружени от:

 • Името, породата, пола и възрастта на кучето, регистрационния номер в племенната книга, татуировъчния номер както иномера на работния му сертификат.
 • Имената на майката и бащата на кучето.
 • Имената на производителя, собственика и водача и адресите им, които също трябва да бъдат посочени в програмата.

Чл.7 ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
Таксата за участие за всеки състезател се фиксира всяка година от Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойка към FCI. Таксата се плаща на организаторите преди състезанието.

Чл.8 ГРУПИ (СЕРИИ)
a) Максималния брой кучета за формиране на една група е 14
б) За да се определи броя на групите броят на кучетата в тях трябва да бъде най–близо до 14
Пример:

 • по-малко от 15 кучетa – 1 група
 • повече от 14 кучета и по-малко от 29 – 2 групи
 • повече от 28 кучета и по-малко от 43 – 3 групи

и т.н.
в) Грижа на организаторите е кучетата на всеки отбор да бъдат пропорционално разпределени в различните групи (серии)
г) Жребият за определяне реда на стартиране на кучетата се изтегля вечерта преди състезанието.

Чл.9 ЖУРИ
а) Журито се състои от по трима съдии за всяка отделна група (серия). Председателите на журитата са отговорни за успеха или не успеха на полевото състезание. Председателите се избират всяка година от Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойка към FCI.Избраните по този начин председатели на журита избират другите двама съдии от различни страни, посочвани всяка година от същата комисия.Грижа на комисията е да следи всички страни да участват със съдии в журитата на ротационен принцип.
б) Всяка страна участник ,трябва да представи на Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойка към FCI списък на съдиите си сопит в пролетни полеви изпитания и опит в съденето на различните континентални породи птичари. Съдиите за журитата се избират от тези списъци.
в) По принцип съдии от страната организатор не вземат участие в полевото състезание.
г) За присъждане на C.A.C.I.T. (или в случай на равенство в точките без C.A.C.T. , но с отлични оценки) новоформираната двойка се съди от един от претседателите на журита, който е посочен предварително, независимо от националноста на състезателите.
д) Пътните разходи на съдиите се плащат от тяхната страна, а дневните и хотела се заплащат от организаторите.

Чл. 10 СЪДИЙСТВО
а) Съденето и решенията на журито са окончателни. б) Валиден съдийски правилник е: МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЕВИ ИЗПИТАНИЯ (C.A.C.I.T) ЗА КОНТИНЕНТАЛНИ ПОРОДИ КУЧЕТА, РАБОТЕЩИ СЪС СТОЙКА

Чл.11 КЛАСИРАНЕ
а) От оценките на всяко куче от индивидуалното класиране се формира отборното класиране съгласно посочените квоти:

 • C.A.C.T. и C.A.C.I.T. – 12 точки
 • C.A.C.T. и R.C.A.C.I.T – 11 точки
 • C.A.C.T. – 10 точки
 • R.C.A.C.T – 9 точки
 • ОТЛИЧЕН БЕЗ (R)C.A.C.T. без класиране – 8 точки
 • МНОГО ДОБЪР без класиране – 5 точки
 • ДОБЪР без класиране – 2 точки

Tези точки не се акумулират.
б) Страна участник на полевото състезание с отбор съставен от четири различни породи континентални птичари получава бонус от: 4 точки
в) Страна участник на полевото състезание с отбор съставен от три различни породи континентални птичари получава бонус от: 2 точки
г) За да фигурира в отборното класиране една страна, от нейния национален отбор трябва да са се класирали две кучета в индивидуалното класиране с минимум от 9 точки
д) В случай на равенство на точките на два национални отбора, само по-добрата класификация се взема под внимание.

Чл. 12 НАГРАДИ
Купите и наградите, както и сувенирите за всеки от състезателите ще бъдат предоставени от страната-организатор.

Чл. 13 ДИСПУТИ
Обектите за диспути или възможни възражения ще бъдат решавани незабавно от членовете на Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойка към FCI, непосредствено на полевото състезание.

Правилникът за ПРОЛЕТНАТА ЕВРОПЕЙСКА КУПА ЗА КОНТИНЕНТАЛНИ ПОРОДИ КУЧЕТА, РАБОТЕЩИ СЪС СТОЙКА е приет на заседанието на Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойкa, към FCI на 11 октомври 1987 г. в град Померфелден (Pommerfelden) в Германия и влиза в сила от 1 януари 1988 г.
FCI 87-44 15 oктомври 1987