Продължете към съдържанието

Правилник за пролетен изпит – Derby

Правилник за пролетен изпит – Derby
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЛЕТЕН ИЗПИТ
ЗА ПРИГОДНОСТ за германски курцхаар – Derby

от 17. март 2007 г.
I. Цел на изпита
(1) Derby е пролетен изпит за пригодност и умения. Той служи за установяване на вродените качества при работата на поле, както и спомага за направата на заключения относно развъдната стойност на родителите като производители.
(2) Този изпит изпълнява своята цел най-добре, когато от една страна обучението и подготовката на кучето са дотолкова напреднали, че то да покаже своите вродени качества и те да бъдат оценени, а от друга страна намесата на водачът да не повлиява върху цялостното представяне на кучето. Опитът показва, че полето през пролетта покрива всички изисквания за провеждането на този изпит по отношение на фин нюх, находчивост при намирането на дивеч, умно целенасочено претърсване, както и маркиране на дивеча.
(3) Обучението на кучето за Derby ще има най-добър успех, когато дивата страст на младото куче към заек и неговата диря се удържи през зимата и ранната пролет, за да може то да бъде насочено към нови задачи в началото на периода на чифтосване при яребиците. Затова на този пролетен изпит Derby не се изисква работа по заешка диря. Но ако кучето покаже стил на ловуване и много добра работа по заешка диря, то това се отразява в протокола.
(4) Условие за този изпит са големите, добре населени с пернат дивеч райони.
(5) Установяването на наследствената стойност на родителите на младото куче е значително по-лесно, когато на изпита се явят повече кученца от кучилото.
(6) Клубовете и съдиите трябва да се стремят еднакво да оценяват работата на кучетата и присъждането на призове при провеждане на пролетния изпит Derby чрез високи, но разбираеми изисквания към работата на кучетата, за да може Derby да остане пълноценен инструмент в развъдната работа.

II. Организация на изпита

§ 1
Пролетният изпит Derby може да се провежда само през пролетта. Провеждането му е задача на клуба.

§ 2
(1) Допускат се всички немски курцхаари, които са родени след 1-ви октомври в годината, предхождаща годината преди провеждането на изпита. Те трябва да са регистрирани в племенната книга на клуба. Допускат се също така и кучета от други породи, работещи със стойка, които имат редовни FCI-документи.
(2) Кучета, които са на възраст над 15 месеца и присъстват повече от 3 такива, се изпитват в отделна група.

§ 3
(1) В един изпитен ден в една съдийска група не трябва да бъдат изпитвани повече от 6 кучета.
(2) Може да бъде направено изключение от водещият изпита да бъдат допуснати до макс. 8 кучета, ако районът е много добре населен с дивеч.
III. Провеждане на изпита
Общо
§ 4
(1) Кучетата се изпитват във всяка категория индивидуално. Дава се многократна възможност на кучето да докаже своите умения. В доклада (формуляра) се описват всички значими подробности.
(2) Впоследствие по решение на съдиите кучетата се изпитват и в претърсване по двойки, за да може при възможно равни условия да се установи кое куче най-умело използва обонянието си и намира по-бързо и повече дивеч. Разстоянието между двете кучета не трябва да е много голямо, за да не се налага съдийската бригада да се разделя.

Изпитни дисциплини
§ 5
На пролетния изпит за пригодност Derby тежестта пада върху установяване качествата на обонянието, издръжливото и по възможност планомерно претърсване, бързото намиране на дивеч, сигурната стойка, както и добрата водимост на кучето. Освен това голямо значение има и определянето на устойчивостта на характера и ранното съзряване на кучето.

Изпиват се:
Обоняние
Претърсване
Стойка / маркиране
Водимост

Наблюдават се:
Желание за работа
Послушание

При възможност се определя и стилът на ловуване (следогласен, видогласен, съмнителен, ням). Стиловете на ловуване следогласен, видогласен или ням могат да се оценяват само на заек или лисица. Ако кучето подаде глас на друг дивеч, това допълнително се отбелязва в протокола и се подписва от водещия на изпита. При оценка на вродените качества на кучето на изпита Derby трябва да се вземат предвид, както възрастта и малкият опит на кучето, така и степента на влияние на водача върху кучето.

Обоняние:
(1) Преценката за доброто обоняние е едновременно най-важната и най-трудната част от изпита на поле. Обонянието тук може в значителна степен да бъде индиректно преценено само чрез точно наблюдаване на многобройните признаци. Затова оценката изисква наличието на големи знания и богат опит у съдиите, за да могат те адекватно да вземат предвид наличните обстоятелства като растителност, посока на вятъра и т.н. При кучетата с фино обоняние стилът им на работа е белязан преди всичко от употребата на носа. Тези кучета „водят” мириса, търсят вятъра, маркират кратко миризмата на пернат или друг дивеч, “дъвчат” миризмата при стойка, откриват бързо, разпъват надалеч и сигурно показват, че има дивеч. Носенето на главата хоризонтално на линията на гърба вместо по-ниско от нея е знак за една добра водимост на носа и води до извода за наличието на добро обоняние.

Претърсване:
(2) Претърсването трябва да е живо, бързо, планомерно и обхващащо района, издръжливо и постоянно, но в никакъв случай да не се изразява в неконцентрирано променливо бягане и да не се базира на работа на поглед.
Стилът на претърсване трябва да е белязан от използването на обонянието и желанието за намиране на дивеч.
Претърсването се оценява толкова по-високо, колкото повече то е съобразено с местността и вятъра. Важни качества при оценяването на претърсването са доброто обхващане на терена, правилното търсене на вятъра, правилното приближаване до прикритията, както и темпото, което е съобразено с местността и растителността, и едно плавно галопиращо и обхващащо терена претърсване, настроено за издръжливост. Стилът на претърсване всъщност дава възможността да се направят изводи за същността, уравновесеността и вътрешносто спокойствие на кучето.

Маркиране:
(3) Кучето трябва да маркира в стойка или легнало скрилия се недвижещ се пернат дивеч. Едно кракто маркиране не е достатъчно. Като маркиране се оценяват само стойките на пернат дивеч. Едно „много добро” маркиране се състои освен всичко друго и в това, че кучето без голямо влияние следва дивеча, който не се вижда, но се крие или се движи. Повторно убедително маркиране, но без наличието на дивеч (празна стойка) е знак за несигурно маркиране и се отбелязва като недостатък. Тръгването след излетял пернат дивеч не се отбелязва като грешка при изпита Derby. При липса на пернат дивеч се оценява маркирането на космат дивеч.

Водимост:
(4) Видът на водимост на кучето се изразява в неговите управляемост и начин на съвместна работа с водача, както и в желанието му да изпълнява командите на водача си и да му служи.

Желание за работа и послушание:
(5) Желанието за работа и послушанието на кучето се установяват чрез постоянни наблюдения по време на целия изпит и се вземат в предвид в дадената оценка по лична преценка.

Послушание:
(6) Под послушание за разлика от водимостта се разбира формата на директно подчинение, базирано на обучение и тренировки. Водачът изисква подчинение от кучето. При изпита Derby послушанието се изисква дотолкова, доколкото куче, което не е на стойка, трябва с желание да се отзове при подаден от водача сигнал или команда, да дойде при него и да се остави да бъде вързано.

Желание за работа:
(7) Желанието за работа се изразява в готовността и усърдието, с които кучето изпълнява възложената му задача.

Установяване на грешки и устойчивост на изстрел:
(1) Като грешки се разглеждат:
1. Нарочно отказване (извръщане) от дивеч.
2. Повторно убедително маркиране при липса на дивеч.
3. Вдигане на пернат дивеч без предварително той да е бил маркиран или преминаване покрай пернат дивеч, ако и в двата случая причина за това са недостатъчните качества на обонянието.
4. Повтарящо се дълго преследване на заек, при което кучето се отдалечава от основните дисциплини при работата на поле на пернат дивеч.
5. Вдигане на пернат дивеч след дълго кулиране, в резултат на незавършено обучение за Derby. От друга страна това често може да се използва в оценката на качеството на обонянието.
(2) За установяване на евентуален страх от изстрел или чувствителност при изстрел се подават по време на претърсването на всяко отделно куче минимум 2 изстрела през мин. 20 секунди на разстояние, което не надвишава разстоянието на един изстрел.
Тук трябва да са съобразени параграф § 11 точки 5, 7 и 8 от Общите изисквания.

§ 6
Заешка диря
(1) Ако кучето, водено по желание на водача или случайно покаже една поне задоволителна работа на диря на заек или лисица, които то не е видяло, това също се отбелязва в изпитния лист.
(2) При една много добре отработена заешка диря се връчва обичайната награда „Звезда на Андреас”. Това постижение обаче не се вписва в оценката.
(3) Няма изискване за отработване на заешка диря.
(4) Оценява се единствено предразположението към воля и сигурност при отработването на диря. Подаването на глас също се отбелязва.

IV. Присъждане на призове
§7
(1) Присъждат се 1., 2. и 3. приз.
(2) За постигане на 1-ви приз /място/ в категориите Обоняние, Претърсване и Маркиране трябва да е присъдена оценка „Много добър” и оценка „Добър” в категория Водимост. За 2-ри приз са нужни оценки мин. „Добър”, а за 3-ти приз – оценка мин. „Задоволителен” във всички категории. В отделните призови класове се изискват следните минимални постижения:

(3) Не се прави класиране на отличените кучета в категорията.
(4) Кучета, които са преминали успешно изпита Derby в своята рождена година, получават след оценката си знака (J) за млади – напр. – D1(J).

Този Правилник е приет на ОС на Федерацията на немски курцхаар на 17. Март 2007 г. Той влиза в сила от 1. Април 2007 г.

/превод от немски: С. Николова/