Продължете към съдържанието

Правилник за развъждане на БРФК

I. Общи положения

Международният правилник за развъждане на FCI и правилникът за развъждане на (ПР) на БРФК са задължителни за всички клубове на породни кучета, обединени в БРФК.
Правилникът за развъждане важи непосредствено за всички Клубове за развъждане на породни кучета , обединени в БРФК. Задълженията на всички клубове е да съставят собствени ПР при съблюдаване на настоящия ПР, в който да са заложени развъдните цели, съобразени със спецификата на породата.
ПР на клубовете могат да превишават в своите изисквания този на БРФК.
ПР способства за развитието на планомерно развъждане на функционално здрави расови кучета със стабилна психика.
Компетентни и отговорни за развъждането са Клубовете, които наблюдават развъждането, дават консултации за селекцията и развъждането, контролират ги, както и водят развъдна книга (РК) .
Клубовете трябва да регламентират експлоатирането на кучетата за развъждане (КР). Те са задължени да водят методична борба срещу наследствените дефекти. В ПР трябва да се вземат под внимание съответните работни качества на конкретните породи.
Клубовете не трябва да ограничават с излишни формални предписания своите членове, занимаващи се с развъждане (цюхтери), във възможността им за свободна селекционно-развъдна изява.
Клубовете са в правото си да решават реда за присъждане на отличия на развъдчици за образцово отглеждане на кучета.
Ако съществуват няколко клуба за една порода, те трябва да унифицират своите правилници за развъждане.
Клубовете трябва незабавно, без напомняне, да изпратят до седалището на БРФК три екземпляра от валидния текст на своите ПР с отбелязване на направените изменения (параграф 6 т.9 от Устава на БРФК).
В БРФК не седопуска развъждане от страна на търговци-комисионери.

II. Право на развъждане

За развъдчик се счита наемателят на кучката към момента на покриването.
Даването под наем на кучка за селекционно развъждане трябва да бъде одобрено от клуба. Писмен договор за това трябва да се представи в Развъдния регистрационен център (РРЦ). Препоръчва се договорите за наем да се изготвят по образци на БРФК.
Клубовете са задължени ефикасно да регулират контрола на развъждане с кучки под наем.

III. Консултации за развъждане

Клубовете са задължени да осигурят консултации на развъдчиците и контрол на развъждането; за тази цел задължение на клубовете е да изградят организация от отговорници за развъждане и система за тяхното обучение.

IV. Предпоставки за развъждане, развъдна дейност

1. За развъждане се допускат само здрави кучета със стабилна психика, записани в родословна!» книга, призната от БРФК. Те трябва да отговарят на установените от компетентния клуб изисквания.
Трябва да бъде спазени закона за защита на животните.
Отглеждането и храненето на кучетата трябва да бъде съобразено с вида им.
На кучетата за развъждане и кученцата трябва да бъде осигурено поне много добро отглеждане в развъдник за расови кучета (цвингер) и основни предпоставки за това са възможност за свободно движение и човешко отношение.
2. Основни положения
Клубовете определят минималната допустима възраст за развъждане на мъжкото куче. Минималната и максималлната допустима възраст за развъждане се определят от клубовете по породи.
За Чифтосването на роднини 1 степен (братя и сестри; родители и деца) близкородствено съешаване се изисква съгласието на клуба. Клубовете не могат да забранят Чифтосването на цветови варианти без генетична обосноовка. Експериментално селекционно развъждане може да се провежда само с предварително съгласие на съотвтния клуб и БРФК.
За предварително съгласие за кръстосване на варианти на породата са компетентни клубовете в рамките на правилата на FCI.
3. Развъдна стойност
При развъдната стойност се прави и следната класификация:
а/ за развъждане са допуснати всички кучета, записани в РК, признати от БРФК, които отговарят, на установените от клуба изисквания във връзка със здравословното състояние (напр. степен на ТД), психика, възраст, промеждутък между две кучила.
б/ за развъждене препоръчани са кучета с качества, надхвърлящи тези показатели по критерии на клуба.
в/ за развъждане недопустими са на първо място кучета с пороци, изключващи възможността за селекционно развъждане, напр. слаба психика, вродена глухота или слепота, заешка устна, отворено небце, значителни зъбни дефекти, челюстни дефекти, епилепсия, крипторхизъм, монорхизъм, албинизъм, дефекти в окраската, доказана ТД, и ако е указано от Клуба други степени на ТД, скелетни деформации и т.н.

V. Име на развъдник и защита на името на развъдник

1. Значение
Името на развъдника е допълнително име на кучето, то се регистрира при Клуба и се защитава от него.
Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече регистрираните за тази порода; то се предоставя на развъдчика изключително за лична употреба. Имена на развъдник, записани в рамките на БРФК могат да се записват за кученца, които подлежат на проверка на кучилото от страна на клуба.
2. Отказване от име на развъдник
Отказ от по-нататъшно използване името на развъдника може да последва по всяко време с декларация до РРЦ, като на титуляра не може да бъде запазено друго име за същата порода.
3. Клубовете трябва да водят отчетност за запазените от тях имена на развъдници. БРФК препоръчва да се запазят допълнително и чрез FCI. Заявка за защита на име на развъдник от FCI се прави от развъдника чрез клуба в свободен текст до БРФК.
Имена на развъдници, подлежщи на защита от FCI трябва ясно да се различават от вече защитените имена на развъдници във FCI. Ако няколко клуба представят една и съща порода, защитата на име на развъдника е възможна само в случай, че това име не е защитено от някой от друтите клубове. Такси могат да се събират само от клуба, внесъл името. Трайна защита получава името на развъдник, първо защитено от клуб. Имена на развъдници, защитени от новоприети членове, трябва да бъдат така променени, че да изключват недоразумения. Ако няма друг регламент на клуба, защитата на име на развъдник отпада при смърт на развъдчика, ако наследникът не заяви прехвърляне на името на развъдника на свое име. До десет години след смъртта на развъдчика името на развъдника не се предоставя на друг развъдчик. До това време наследници и потомци на развъдчика все още могат да направят заявка за името на развъдника.
Прехвърляния се допускат само при наследяване или при договорна уредба, подлежаща на одобрение от съответния клуб. В родословията на кучета, дошли от чужбина, могат да се вписват само имена на развъдници, защитени там, а не допълнителни имена на развъдници. Кученца от кучка, дадено под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя, доколкото той може да се счита за развъдчик (Прехвърляне на право на развъждане). При сдружения от развъдници името на развъдника може да се защити само в националния клуб (член на FCI), при който се води на отчет кучилото.
При разпускане на сдружения на развъдници само един партньор може да продължи да ползва името на развъдника.
Развъдчикът може да заяви при клуба второ име на кучето без име на развъдник, чиито родители са от същата порода и имат признати от БРФК родословия. Това второ име трябва да има връзка със собственика и се записва в скоби след името на кучето.
4. Валидност на името на развъдника
Име на развъдник защитено вече за една порода, може да бъде защитено от собственика на други породи, ако името още не е защитено в съответния клуб.
Създаването на сдружения от развъдници извън границите на страната, членка на FCI, се нуждае от разрешение на БРФК и на другата компетентна киноложка организация (извън граница).
Предпоставка за даване на разрешение е представеното договорно регламентиране на име на развъдник и право на собственост. Молбите се подават до БРФК чрез съответния клуб.
Ако няколко лица имат собственост върху мъжкото куче, респ. кучката, то правото отговорно да упражнява развъждане (да бъде развъдчик) има само единият от собствениците при положение, че няма сдружения от развъдници. В такива случаи се води едно единствено име на развъдник, независимо от членството в различини клубове в чужбина.

VI. Акт на покриване
Собствениците на предвидените за чифтосване кучета трябва преди акта на покриване да се убедят, че предпоставките за развъждане са налице. За състоялия се акт на покриване незабавно трябва да бъде уведомен клуба. Преди акта на покриване трябва да бъде постигнато споразумение за съответното обезщетение на покриването.
Собствениците на мъжки кучета трябва да водят писмен отчет за всички актове на покриване. Ако по време на едно разгонване кучката е покрита от две различни кучета.

VII. Контрол на развъждане и приемане на кучилото

1. Контрол на развъждане
Клубовете са задължени да отчитат проявилите се наследствени дефекти при представяната от тях порода, за да водят борба срещу тях и постоянно да отразяват развитието им.
Доклад за такова развитие се представя на БРФК при поискване с приложено копие за РК.
За оценка и консултация при борбата срещу генетични дефекти на разположение на БРФК стои комисията за развъждане и изследване, чието решение е задължително за клубовете при спорни случаи.
2. Контрол и приемане на кучилото
Контрол и приемане на кучилото са основни елементи на контролираното развъждане на породисти кучета в БРФК. При приемане на кучилото трябва да се татуират всички кученца. Отговорникът за развъждане трябва да документира контрола и приемането на кучилото. Клубовете са задължени да назначават квалифицирани личности за приемане и контрол на кучилата.
Развъдчиците трябва незабавно да съобщават на клуба за нови кучила: те трябва да предоставят на назначените от клуба лица възможност
за контрол на кучилото, кучката и условията за отглеждане. Клубът приема кучилото с всички кученца в него не по-рано от навършването на седмата седмица на кученцата в присъствието на кучката-майка в развъдника на развъдчика.
Кученцата задължително трябва да са ваксинирани, за което трябва да се представи удостоверение.
При сдружжения на развъдчици извън границата на страната, членка на FCI, условията за записване и контрол на кучилото се определят от киноложката федерация на страната, на чиято територия е кучилото. Всеки развъдчик е длъжен да води дневник на развъдника за всички подробности около кучилата и селекционното развъждане в неговия развъдник. Препоръчва се употребата на развъдна книга (цвингер-книга) на БРФК. За всяко приемане на кучило трябва да се състави писмен доклад, като развъдчика получава копие от него.

VIII. Родословия

1. Основни положения
Родословието е удостоверение за произход, издавано от РРЦ при гарантирана, идентичност със записванията в РК. Родословието трябва ясно да е маркирано с емблемата на БРФК (и FCI при пълноправно членство в нея).
В родословието на кучката трябва да са нанесени датите на окучване и броя на кученцата в кучилото. Тези данни трябва да се вписват при издаване на копия от родословието.
Родословието остава собственост на съответния клуб. Право на притежване на родословие има собственика на кучето.
Право на собственост върху родословието може да има и залогополучател (за наемане на отдаване в залог или наемател на кучката с цел селекционно развъждане за времето на договора за наем). Смяна на собственост върху кучето се потвърждава в родословието с име и адрес, място, дата и подпис на продавача.
2. Процедури
Клубовете могат да поръчат своите родословия и селекционни книги при БРФК.
Във формулярите за молби, издавани от клубовете, трябва да са вписани:
име и адрес на развъдчика; име на развъдника; име, номер от РК, дата на раждане, титли и оценки за селекционна-развъдна годност, степен на ТД, вид и степен на дресура и други изпити или кьорунги (удостоверение за висша селекционно-развъдна годност) на родителите, подпис на собственика на мъжкото куче върху потвърждението на покриването, пол и име на кученцата, както и други данни, специфични за породата.
Към молбата за издаване на родословия трябва да се приложат:
оригиналното родословие на кучката, копие от родословието на мъжкото куче, сведения и оценки, изпити, прегледи, титли и т.н., доколкото вече не са представени в РРЦ, както и окончателно приемане на кучилото и декларация за евентуални загуби на кученцата, състояние на кученцата, майката и материалната база в развъдника.
Заедно с молбата за издаване на родословие развъдчикът трябва да изпрати всички необходими за това документи и данни на клуба.
Верността на данните се потвърждава с подписа на развъдчика.
Записвания в родословията могат да се извършват само до записването на кученцата от кучилото от страна на РРЦ.
Клубът може по всяко време да изисква представяне на родословието за проверка на записванията, за отчет или за допълване. Неистински или фалшиви родословия се обявяват за невалидни и се изземват.
Родословия, издадени от клубовете, са валидни в чужбина при условие, че в съответната страна е призната БРФК.
Родословия и евентуално удостоверения за признаване в чужбина не бива да бъдат пресмятани от продавача на кучето.
Изгубени родословия се обявяват за невалидни. Съответния клуб издава дубликат след проверка на данните за загубата; това се публикува в изданието на клуба и същевременно се съобщава на другите клубове.

IX. Развъдна книга

1. Основни положения
Развъдните книги (РК) са съществена основа на развъждането на породисти кучета. Информацията в тях трябва да бъде възможно най-обхватна.
При записване в РК трябва да бъдат доказани поне три генераци от предците, записани в РК, признати от БРФК или FCI държави. Освен имената и номер в РК трябва да са посочени цвят, татуировки, положени изпити, шампионскии титли и кьорунги. Клубовете са задължени да водят като приложение към РК регистър, в който се вписват кучета, чийто произход не може напълно (без пропуски) да бъде доказан с три генерации в РК или кучета с непризнати родословия, чиито въшно проявление и психика обаче, след предварителна проверка, отговарят на определените характерни белези на породата.
Четвъртото поколение кучета, записани в регистъра, може да бъде записано в редовната РК (т.е. в том I). Изключения за вписване в РК или регистъра от страна на РРК, водещи РК, се допускат след съгласуването й с БРФК. Най-важните данни от РК трябва да бъдат отразени подредено в родословията.
За едно кучило трябва да са записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номер от РК на родителите, пол, малко име, номер на татуировката и номер от РК на кученцата.
Клубът решава дали в РК ще бъдат записани и други данни, свързани с кучилото.
2. Процедури
Печатни РК трябва да се издават по възможност всяка година най-малко като сборен том всяка втора година. Клубовете, издаващи родословия и молещи СРК, трябва да изпратят безплатно на БРФК по два екземпляра от всяка РК до 15 май на следващата година. Ако не се печата всяка година РК, то на БРФК се изпраща всяка година списък с данниите от РК, също до 15 май следващата година.

Х. Такси
Таксите за издаване на родословия и всички услуги, свързани със списването, са за сметка на развъдчиците.
Таксите за издадени от БРФК родословия и РК се определят след договаряне между съответния клуб и БРФК.

XI. Нарушения

Нарушения срещу настоящия ПР, напр. отказ от оговорност за направление на селекционно развъждане, недостатъчно консултиране за развъждането, недостатъчен или погрешен контрол на развъждането, се считат за основание за изключване по смисъла на Устава на БРФК. При наличие на подобни нарушения УС на БРФК има право да поиска от дисциплинарната комисия при БРФК откриване на следствие.

XII. Арбитраж

Ако клубове, членове на БРФК, не могат да постигнат съгласие по изискванията на настоящия правилник за развъждане, то УС на БРФК взема
решение за всеки конкретен случай след изслушване на комисията за развъждане.

XIII. Заключителни разпоредби
1. Обявяването за невалидни на части от този правилник не води да невалидност на правилника за развъждане като цяло.
2. УС на БРФК е упълномощен да променя настоящия правилник в случаи, отнасящи се до т……, както и в извънредни случаи, като промените влизат в сила след публикуването им в изданието на БРФК. Съгласно …………………от Устава на БРФК тези промени подлежат на последващо одобрение от страна на Общото събрание.
3. Неотменима част от този правилник е правилникът за допускане до развъдна дейност.