Продължете към съдържанието

Регламент за развъждане на БРФК

УВОД

1. Страните-членове и партньори под договор с Международната Федерация по Кинология (FCI) са задължени да спазват Международния Регламент за развъждане на FCI.

Правата и задълженията съответстващи на собствениците или на притежателите са принципно от националното законодателство, от установените норми и регламенти-правилници на националните асоциации по кинология или от техните клубове или сдружения по породи и/или от специфични споразумения. В случая където такива прескрипции не съществуват се прилага настоящият международен регламент за развъждане на FCI.

– Препоръчва се по задължение на развъдчиците на кучета и собствениците на кучета разплодници (еталони) да определят в писмен вид условията, при които ще се извършва заплождането, като по този начин се създават ясни правила по отношение на финансовите задължения.

– „Собственикът“ на съответно куче е лице, което е придобило животното и се поставя във негово владение, като доказва това с представяне на коректно изготвено удостоверение за вписване и валидно родословие.

– „Притежателят“ на разплодник е или собственик на същият или лице, което е получило разрешение от собственика при предлагане на услугите си за даден разплодник за извършване на заплождане.

Настоящият регламент за развъждане на FCI, касае на практика директно всички страни-членове и партньори по договор с FCI. Това означава,че развъждане би могло да се извършва единствено с чисто породи кучета, с характерно добро здраве и в превъзходно здравословно състояние за нормите на типа, функционалността и наследствеността, които са вписани в Племенната книга или регистърът на чакане, признати от МФК. Освен това, те трябва да задоволяват и съответстват определените условия от страните-членове и партньори под договор с FCI.

– Само кучетата, които могат да бъдат определяни като в превъзходно здраве в рамките на наследствеността са тези, които притежават характеристиките на стандарта за породата си, нейният тип и темперамент и не показват никакви задълбочени наследствени дефекти, които биха могли да нарушат функционалния аспект на тяхното потомство. Страните-членове и партньори под договор с FCI трябва следователно да се стремят да избягват да включват в техните стандарти преувеличени характеристики, които биха нарушили или поставили под заплаха функционалността на кучетата.

В областта на „управлението“ на наследствените недъзи, като тези на дисплазията на тазобедрената става или на прогресивната атрофия на ретината, страните-членове и партньори под договор с МФК трябва да създават Регистър на кучетата, които са засегнати от тези болести, за да могат да провеждат по-ефективна борба и по методичен начин да ги премахват, като при тази регистрация по последователен начин отчитат постигнатия прогрес и уведомяват за това FCI при всяко нейно искане.

Страните-членове и партньори по договор с FCI ползват и разчитат на подкрепата на Научната комисия работеща в областта на изследванията по развитието на наследствените дефекти. Комисията подпомага чрез своите изследвания за премахване и отстраняване на дефектите, чрез консултации за страните-членове и партньори по договор с FCI. В случаите, когато Комисията изготвя и публикува доклади със съответните препоръчителни мерки по премахване на тези дефекти,това досие задължително трябва да бъде спазвано, веднага след неговото приемане от Генералния комитет на FCI.

– Страните-членове и партньори под договор с FCI имат пълната компетентност и отговорност по развъдното дело в техните страни. Това включва, както дейност свързана със съответните консултации и препоръки, така и определяне на водещите направления за предоставяне на развъдниците, контрола при процедурата по развъждането практикувано от тях и правилното водене на Племенната книга. Страните-членове и партньори под договор с FCI трябва да установят свои собствени регламенти, основани на принципа на настоящия , като в тях да бъдат дефинирани целите, които трябва да бъдат постигнати. Тези регламенти трябва да включват по подходящ начин спецификата на собствения труд по развъждането за всяка порода.

Кучета с доказани аномалии, като лош и агресивен темперамент и поведение, глухота , безплодие, заешка устна .видими дефекти в челюстите или подчертани зъбни деформации, прогресивна атрофия на ретината, кучета страдащи от епилепсия, от крипторхизъм (едностранен и двустранен), от албинос, трайна и сложна дисплазия на тазобедрените стави или кучета с трайно нежелателна промяна на козината, не могат да се използват с цел за развъждане.

Търговците на кучета и притежатели на развъдници, работещи с определено търговска цел не могат да практикуват развъждане и да притежават развъдници в страна-член или партньор под договор с FCI.

Транспорт и издръжка на кучката

2. На собствениците на кучки за разплод се препоръчва лично или чрез доверено лице да доведат кучката при разплодника. Ако кучката остане няколко дни при притежателя на разплодника, всички възникнали разходи като хранене и настаняване, евентуално ветеринарно бслужване, а също и евент.щети, причинени от кучката в кучкарника или в жилището на притежателя на разплодника са за сметка на притежателя на кучката, както и транспортните разходи за връщането й.

Отговорност за пазене

3. Съгласно законовите разпоредби на редица страни отговорно пазещо лице в смисъла на настоящия регламент е онова лице, което в момента на възникване на щетата е предоставило настаняване и храна на животното.

Ако кучката остане един или няколко дни под грижите на притежателя на разплодника, той носи отговорността за щетите, причинени от кучката на трети лица. Съответните собственици или притежатели на разплодници се задължават да се съобразяват с това обстоятелство при сключване на лична застраховка за щети.

Смърт на кучката

4. В случай на смърт на кучката по време на престоя й у притежателя на разплодника, той осигурява документа за смъртта и причината от ветеринарен лекар. Той съобщава на совственика на кучката по най-Бързия възможен начин за смъртта и причината за смъртта на кучката. Ако собственикът желае да види мъртвата кучка, трябва да му са даде тази възможност. Ако смъртта е настъпила по вина на притежателя на разплодника, съшият носи гражданската отговорност спрямо собственика на кучката. Ако не носи вина, совственикът на кучката е задължен да възстанови на притежателя на разплодника всички разходи, възникнали във връзка със смъртта на кучката.

Избор на мъжко куче

5. Притежателят на разплодника е задължен да покрие кучката само с предвиденото мъжко куче и с никой друг. Ако разплодникът не я покрие, със съгласието на нейния собственик кучката може да бъде покрита от друг разплодник. В никой случай не се разрешава покриването на кучката по време на едно разгонване от две или повече кучета

Погрешно покриване

6. При непредвиден акт на покриване от друг освен договореното куче притежателят на разплодника, който е поел кучката под своя отговорност, е задължен да съобщи на совственика на кучката и да възстанови всички разходи, възникнали от погрешното покриване. След случайно погрешно покриване от непредвидено куче не се разрешава още едно покриване с уговорения разплодник. За такова покриване собственикът на разплодника не може да предявява претенции към собственика на кучката.

Документиране на покриването

7. Собственикът на разплодника удостоверява правилно извършения акт на покриване с изготвяне на удостоверение за покриване. В него той с подписа си удостоверява, че е бил свидетел на акта на покриване . Когато породният регистър, в който ще се впишат малките от това заплождане се предвиждат съответни формуляри, задължение на собственика на кучката е да се снабди с такива формуляри, да ги попълни правилно и да ги представи за подпис на притежателя на разплодника.

Такова удостоверение за покриване трявва да съдържа най-малко : а) име и регистрационен номер от родословната книга на разплодника

б) име и регистрационен номер от породната книга на кучката

в) име и адрес на собственика, респ. на притежателя на разплодника

г) име и адрес на собственика на кучката в момента на акта на покриване, евент. датата на закупуване на кучката

д) дата и място на извършения акт на покриване

е) подписи на собственика, респ. на притежателя на разплодника и на собственика на кучката

ж) когато регистрационният орган изисква за вписване на кученцата заверено фотокопие или заверен препис от поредната книга на бащата, притежателят на разплодника трябва да го представи безплатно на собственика на кучката.

Обезщетение за покриване

8. Притежателят на разплодника има право да разпише удостоверението за покриване едва след заплащане на предварително уговореното обезщетение. Не се разрешава задържане на кучката като залог.

9. Когато уговореният разплодник по някаква причина не покрие кучката или кучката не го допусне, така че актът на покриване не е могъл да се осъществи, притежателят на разплодника има право на обезщетенията по т. 2, но не и на договорената сума за покриването.

10. Притежателят на разплодника, освен договорената сума за покриването, няма права по отношение поколението на разплодника. По-специално той няма право да получава кученце. Ако обаче се договори даване на кученце като обезщетение за покриването, тази уговорка се прави писмено преди акта на покриване. В подобна уговорка трявва непременно да се отразят следните моменти:

а) момента на избор на кученце от притежателя на разплодника

б) момента на предаване на кученце на притежателя на разплодника

в) момента, в който правото на извор от притежателя на мъжкото куче изтича безвъзвратно

г) момента, в който правото на взимането изтича безвъзвратно

д) уреждане на разходите по транспорта е) специални договорки в случай, че кучката роди само мъртви или само едно живо кученца или когато избраното кученце умре преди взимането му.

Безплодие на кучката
11.След правилно извършен акт на покриване услугата на разплодника се смята за извършена и по този начин е изпълнено словието за договореното обезщетение за покриването. Последното е включва гаранция за плодовитостта на кучката. По усмотрение на ритежателя на разплодника, ако кучката остане празна, при следващото й разгонване да разреши безплатно покриване или да възстанови една част от сумата за покриване. Подобна уговорка се отразява писмено преди акта на покриване. Договореното право за безплатен акт на покриване се прекратява по принцип при смърт на разплодника, скопяването му или при смърт на кучката. Ако се докаже (изследване на спермата), че в момента на покриване кучето е било безплодно сумата за покриване се възстановява на собственика на кучката.

Изкуствено осеменяване

12. При изкуствено осеменяване на кучката ветеринарният лекар, който е взел сперма от мъжкото куче трябва да документира с удостоверение пред поредния регистрационен орган, пред който се записват кученцата, че прясната или дълбокозамразена сперма е от уговорения разплодник. Освен това собственикът на разплодника трябва да предостави на собственика на кучката безплатно данните съгл. т. 7 а) до ж)

Ветеринарният лекар, който осеменява кучката, трявва да потвърди пред поредния регистрационен орган, че кучката е била осеменена със спермата на предвидения разплодник. В удостоверението трявва да бъдат вписани датата и мястото на осеменяването, името и регистрационния номер на кучката, името и адреса на собственика на кучката.

Собственикът на мъжкото куче, който предоставя спермата, в допълнение

към ветеринарното свидетелство трябва да издаде официално удостоверение за покриване.

Отстъпване на правото за развъждане

13. За собственик на приплода по правило се смята собственикът на кучката. Но правото на използване на приплода на дадена кучка или разплодник може да се прехвърли с договор на трето лице.

Отстъпването на правото за развъждане при всеки случай трябва да се извърши писмено и преди предвидения акт за покриване. Писменото отстъпване на правото за развъждане трябва своевременно да се заяви пред съответния регистрационен орган, евентуално и на поредното обединение. То трявва да се приложи към съобщението за приплод.

В документа за отстъпване на правото за развъждане точно трябва да се опишат правата и задълженията на двете договарящи страни .

Който поеме временно кучка с право за развъждане, се смята от акта на покриване до отбиването на кученцата за собственик на кучката по смисъла на настоящия регламент.

Вписване на кученцата в племенната книга

14. Ако не са извършени други уговорки, при прехвърляне на собствеността на бременна кучка новият собственик автоматично се смята за собственик на приплода. Кученцата се вписват в породния регистър на страната, в която е постоянното местожителство на собственика на кучката в неговата партида.

15. Кученцата по принцип се вписват в племенната книга на страната, в която е постоянното местожителство на собственика на кучката. При спорове той е задължен да представи удостоверение от съответната жилищна служба.

Разрешават се изключения за отглеждащи расови кучета, които живеят в страна, която не води племенна книга, утвърдена от FCI. На тях се разрешава по избор да вписват кученцата в призната породна книга.

Развъден регламент на страните-членки

16. Развъдните регламенти на страните-членки не бива да съдържат разпоредби, които противоречат на настоящия развъден регламент на FCI.

Заключителни разпоредби

17. Настоящият регламент замества „Международния развъден регламент от Монако“ от 1934 г.

При различия в тълкуването меродавен е немският текст.

Приет от общото събрание на FC I на 11 и 12 юни 1979 г. в Берн.

В допълнение т. 12 приета от общото съврание на FCI в Ерусалим на 23 и 24 юни 1987 г.

Публикуван на 21 октомври 1987 г.